Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Ilość
Razem
Ilość produktów w Twoim koszyku:
Razem produkty:
Dostawa:  Już od 9 zł
Razem
 • kontakt@tiande-online.pl
 • +48 514 089 299

Regulamin sklepu internetowego TianDe-Online.pl (obowiązuje od: 2016.04.15)

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.tiande-online.pl

Informacje ogólne

Sklep www.tiande-online.pl prowadzony jest przez firmę:

Pro Sferis Rafał Widzisz
ul. Tęczowa 6/3
43-600 Jaworzno
NIP: 632-173-47-66
REGON: 241477528

wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki
NR KONTA BANKOWEGO: 27 1140 2004 0000 3802 6691 7780

Zwaną dalej „Sprzedającym” także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:

 • korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@tiande-online.pl
 • pod numerem telefonu +48 512 471 540

§1 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) i jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie za pośrednictwem strony www.tiande-online.pl
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep internetowy www.tiande-online.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.tiande-online.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.tiande-online.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

§2 Składanie zamówień

 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową lub drogą mailową.
 2. Kupujący może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru należy wejść na stronę internetową www.tiande-online.pl, a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego i złożyć elektroniczne Zamówienie Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty lub informacje.
 5. Kupujący podaje swoje dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 6. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący zobowiązany jest wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 9. W celu wysłania Zamówienia Towaru konieczna jest akceptacja i potwierdzenie przez Użytkownika wszystkich jego istotnych elementów oraz naciśnięcie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty"
 10. Wysłanie przez Kupującego Zamówienia Towaru stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 11. Informacje o Towarach podane na stronie www.tiande-online.pl, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 12. Po złożeniu Zamówienia Towaru, Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia Towaru.
 13. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 14. Umowa sprzedaży Towaru zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 15. W trakcie realizacji Zamówienia Towaru Użytkownik nie ma możliwości modyfikacji danych zawartych w treści Zamówienia Towaru, w tym sposobu płatności, adresu i formy przesyłki.
 16. Potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Kupującemu na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia.

§3 Koszty i termin wysyłki

 1. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub płatności elektronicznej.
 2. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 3. W przypadku złożenia Zamówienia Towaru dostawa Towaru zostanie zrealizowana następuje nie wcześniej niż po uiszczeniu zapłaty przez Kupującego oraz nie później niż w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa Sprzedaży o ile przy Towarze nie zaznaczono inaczej.
 4. Przy wyborze opcji płatności "przelew" do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 5. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru towaru.
 6. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu dostawy poprzez wyłączenie wybranych opcji dostawy na stronie.
 7. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) Towaru określonymi w cenniku. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.
 8. Cennik dostawy:
  • Kurier: 13 zł
  • Poczta Polska (paczka priorytetowa): 15 zł
  • Odbiór osobisty: 0 zł
  • Przesyłka pobraniowa: + 5 zł do ceny przesyłki

§4 Płatności

 1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych dotPay lub przelewem na konto bankowe sklepu (NR KONTA BANKOWEGO: 27 1140 2004 0000 3802 6691 7780)
 2. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.
 3. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub płatności elektronicznej.
 4. Realizacja zamówień za pobraniem jest realizowana niezwłocznie po skompletowaniu wysyłki.

§5 Odstąpienie od umowy i jej wypowiedzenie

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 (czternastu) dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży następuje poprzez poinformowanie Usługodawcy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło objęcie Towaru w posiadanie przez Kupującego. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, przed upływem tego terminu.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedający dokona zwrotu wszystkich otrzymanych płatności, w tym kosztów dostarczenia Towaru. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, z tym zastrzeżeniem, że sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Kupujący ma obowiązek odesłać Towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem terminu 14 dni.
 7. Zwracany Towar należy wysłać na adres: Pro Sferis Rafał Widzisz , ul. Tęczowa 6/3, 43–600 Jaworzno
 8. Zwracany Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Koszt opakowania i bezpośredniego zwrotu Towaru ponosi Kupujący.

§6 Procedura reklamacji

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Użytkownika za wadę fizyczną lub prawną Towaru zakupionego przez tego Użytkownika, w zakresie określonym Kodeksem Cywilnym.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy właściwego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 3. Towary są objęte gwarancją w przypadku gdy producent danego Towaru jej udziela. Obowiązki producenta, który udziela gwarancji i uprawnienia Konsumenta gdy Towar sprzedany nie ma pewnych właściwości, określa oświadczenie gwarancyjne dołączone do Towaru.
 4. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek "za pobraniem"

§7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca. Wszystkie dane przekazywane Administratorowi serwisu są przez Kupujących przekazywane dobrowolnie.
 2. Dane osobowe zbierane w serwisie www.tiande-online.pl są przekazywane bezpośrednio przez użytkownika poprzez wypełnienie formularzy dostępnych online, w trakcie kontaktu email, a także są pobierane automatycznie przez system informatyczny wykorzystywany przez operatora serwisu w czasie wizyty użytkownika w serwisie internetowym. Podanie danych osobowych przez użytkowników serwisu jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do realizacji zakupu produktów oferowanych przez administratora serwisu www.tiande-online.pl
 3. Administrator serwisu www.tiande-online.pl przetwarza dane osobowe niezbędne do składania zamówień na produkty oferowane w sklepie internetowym - są to: imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, adres wysyłki, data urodzenia a także historia zamówień każdego użytkownika.
 4. Użytkownicy serwisu www.tiande-online.pl, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie wiadomości email z ofertami promocyjnymi administratora serwisu są proszeni o podanie adresu email.
 5. Dla potrzeb realizacji zamówienia niezbędne są: imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu oraz - w przypadku, gdy klientem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - numer NIP i nazwa firmy. Użytkownik, który decyduje się na zakup towarów w serwisie www.tiande-online.pl jest zobowiązany przekazać dane niezbędne do realizacji zamówienia.
 6. Użytkownik, który przystępuje do procesu reklamacyjnego jest zobowiązany podać: imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, adres korespondencyjny, datę zawarcia transakcji oraz rodzaj towaru, którego dotyczy reklamacja i opis przedmiotowej usterki.
 7. Dane zbierane są również automatycznie podczas wizyty w serwisie www.tiande-online.pl, system operatora automatycznie pobiera: adres IP użytkownika, informacje o rodzaju przeglądarki, źródle odwiedzin, geolokalizacji. W przypadku użytkowników, którzy weszli na stronę za pośrednictwem wyszukiwarki, także o wykorzystanych słowach kluczowych prowadzących do wyświetlenia linku serwisu www.tiande-online.pl w wynikach wyszukiwania. W przypadku użytkowników, którzy weszli na stronę za pośrednictwem linku referencyjnego zbierana jest informacja o identyfikatorze partnera do którego należy niniejszy link referencyjny. Dane te są gromadzone wyłącznie dla potrzeb prowadzenia statystyki mającej na celu optymalizację działań marketingowych administratora serwisu. Dane zapisywane przez serwer administratora podczas realizowanych transakcji nie mają charakteru danych osobowych.
 8. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
 9. Dane osobowe wykorzystywane w celu realizacji umów sprzedaży towarów, mogą być przekazywane tylko i wyłącznie podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta czyli wyspecjalizowanym firmom kurierskim i pracownikom Poczty Polskiej. W celu umożliwienia dostawy towaru, administrator serwisu przekaże następujące dane: imię i nazwisko odbiorcy lub nazwę firmy, adres korespondencyjny, numer telefonu wskazany przez Kupującego.
 10. W przypadku podejrzenia złamania prawa, dane osobowe będą udostępnione odpowiednim organom Państwowym, a w sytuacji kontroli także upoważnionym pracownikom Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe mogą być także udostępnione podmiotom, które na zlecenie administratora serwisu podejmą działania windykacyjne.
 11. Administrator serwisu www.tiande-online.pl nie odsprzedaje żadnych danych osobowych innym podmiotom.
 12. Każdy użytkownik ma prawo zmienić lub zaktualizować swoje dane osobowe, przesyłając dyspozycję do administratora serwisu www.tiande-online.pl e-mailem lub samodzielnie dokonując zmiany w panelu użytkownika dostępnym online po zalogowaniu do serwisu.
 13. Użytkownik może w dowolnym momencie, zrezygnować z otrzymywania od administratora wiadomości email o charakterze marketingowym lub zakazać przekazywania jego danych osobowych podmiotom trzecim, o ile zakaz nie będzie dotyczył realizowanej transakcji. Decyzję rezygnacji należy przekazać administratorowi serwisu e-mailem lub listem tradycyjnym.
 14. Administrator serwisu www.tiande-online.pl dokłada wszelkich starań do skutecznej ochrony przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej na serwer operatora zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. Administrator serwisu zabezpiecza dane osobowe stosując wysoki poziom zabezpieczeń wskazany w Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).
 15. Administrator serwisu www.tiande-online.pl zobowiązuje się stosować opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie poufności użytkownikom serwisu.
 16. Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wysuwanych wobec administratora serwisu www.tiande-online.pl, o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.
 17. Administrator serwisu www.tiande-online.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronie www.tiande-online.pl.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, podyktowanych w szczególności względami technicznymi, prawnymi oraz zmianą zasad świadczenia Usług.
 2. Administrator zamieści informację o zmianie Regulaminu bezpośrednio na stronie sklepu www.tiande-online.pl.
 3. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

Załączniki:

 1. Formularz reklamacyjny (PDF) - formularz_reklamacyjny.pdf
 2. Formularz odstapienia od umowy (PDF) - formularz_odstapienia.pdf

Szybka wysyłka

Wysyłka w ciągu 48 godzin
 

Upominki

dla stałych klientów
 

+48 514 089 299

Dostępny od 8:00-18:00